„Zimmer“ Gingiva former za 3,5mm platformu- HC347

32.50